300sh multiefekt cake

Základní informace

Kód:C30025T
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 300
Délka efektu: 220 s
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 30.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 325,- Kč (3 575,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

300sh multiefekt cake


20 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/WBIU3bhbbqo

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.