Best price 100/30mm

Základní informace

Kód:C1003BP/C(T)
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 230,- Kč (1 843,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


10 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/dFh7s3BB3Mo

Podobná pyrotechnika

Pyrotechnology 2020 256sh

Pyrotechnology 2020 256sh

32 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

8 293,- Kč

Gigant 105

Gigant 105

21 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

6 179,- Kč

Profi show multi shape 800/20mm

Profi show multi shape 800/20mm

80 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

8 428,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.