Best price-Frozen 150/30mm

Základní informace

Kód:C1503BPF/C(T)
Délka efektu: 150 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 30.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 440,- Kč (2 843,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Best price-Frozen 150/30mm


15 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/PCApBxVnD1g

Podobná pyrotechnika

Vietnam

Vietnam

10 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

3 836,- Kč

Big Brother

Big Brother

10 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

2 643,- Kč

Best price 200/30mm

Best price 200/30mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

4 601,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.