Big sellers

Základní informace

Kód:C128XMB/C (T)
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 128
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 041,- Kč (3 340,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Big sellers


16 různobarevných efektů, baleno v ochraném kartonu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/tBbFwfbho98

Podobná pyrotechnika

Big sellers

Big sellers

16 různobarevných efektů

Dostupný od 15.05.2020

3 948,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.