Bubble Man

Základní informace

Kód:C13020B
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 130
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 254,- Kč (1 037,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahu 1 Ks.

Bubble Man


13 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

https://www.youtube.com/embed/nty_jnF2HAo" frameborder=

Podobná pyrotechnika

Mr. Boom

Mr. Boom

13 různobarevných efektů

Skladem

1 254,- Kč

Sweethome

Sweethome

13 různobarevných efektů

Skladem

1 254,- Kč

Fogus

Fogus

13 různobarevných efektů(vše v salvách po 2 rány)

Skladem

1 254,- Kč

Copyright 2018 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.