Colorful dahlia

Základní informace

Kód:S3O
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

891,- Kč (737,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 692,- Kč

Colorful dahlia


colorful dahlia

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/eKJEU8LdFOw

Podobná pyrotechnika

Colorful chrysanthemum

Colorful chrysanthemum

colorful chrysanthemum

Skladem

854,- Kč

Silver tail to titanium salute

Silver tail to titanium salute

silver tail to titanium salute

Skladem

1 086,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.