Dumbum Crazy Fan

Základní informace

Kód:CS1352X16
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 135
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 857,- Kč (1 535,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dumbum Crazy Fan


stříbrná mina s barevnou stopou a titanovou detonací

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/NaQvGxClwoA

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.