Explosion

Základní informace

Kód:C84ME
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 84
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 500,- Kč (2 893,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Explosion

Explosion


11 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/YDK0jWbtOf0

Podobná pyrotechnika

City of Earth

City of Earth

11 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

3 500,- Kč

Show time

Show time

11 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

3 500,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.