Explosion

Základní informace

Kód:C84M12E/C(T)
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 30.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 839,- Kč (2 347,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Explosion


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/bc3xPUEiAN0

Podobná pyrotechnika

Show time

Show time

16 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

2 839,- Kč

Fireworks show 222

Fireworks show 222

26 různobarevných efektů

Dostupný od 14.10.2020

8 668,- Kč

Fireworks show 84

Fireworks show 84

16 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

2 839,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.