New identity series 200

Základní informace

Kód:C200MNID/C (T)
Průměr moždíře: 20+25+30 mm
Počet ran: 200
Délka efektu: 150 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 08.10.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 545,- Kč (2 930,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

New identity series 200


14 různobarevných efektů, baleno v ochraném kartonu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/4kXhLF8WKV8

Podobná pyrotechnika

Red Signature range 123sh

Red Signature range 123sh

7 různobarevných efektů se salvou titanium salute na závěr

Skladem

2 724,- Kč

New identity series 200

New identity series 200

14 různobarevných efektů

Dostupný od 08.10.2019

3 452,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.