New identity series 50

Základní informace

Kód:C50MNID
Průměr moždíře: 20+25+30mm mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

776,- Kč (642,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

New identity series 50


7 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ZQK1nWF4Sh0

Podobná pyrotechnika

Ogre

Ogre

7 různobarevných efektů

Skladem

776,- Kč

Cheers

Cheers

7 různobarevných efektů

Skladem

776,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.