Qwak

Základní informace

Kód:C4825MQ
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 48
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

831,- Kč (687,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Qwak

Qwak


8 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/6j_OYUJMdaY

Podobná pyrotechnika

Pearates

Pearates

8 různobarevných efektů

Skladem

831,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.