Raketomet 1000 ran

Základní informace

Kód:C100008R
Průměr moždíře: 8 mm
Počet ran: 1000
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

935,- Kč (773,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Raketomet 1000 ran


stříbrné pískající komety s explozí

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/DLho4u2wfhg

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.