Red Signature range 66/20mm

Základní informace

Kód:C6620SIG
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 66
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

926,- Kč (766,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Red Signature range 66/20mm


9 různobarevných efektů se salvou titanium salute na závěr

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/dfmiEl7gA_c

Podobná pyrotechnika

Pyromaster

Pyromaster

9 různobarevných efektů

Dostupný od 30.11.2020

817,- Kč

Luxury pyro

Luxury pyro

9 různobarevných efektů

Skladem

817,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.