Scream rocket

Základní informace

Kód:RS6XS
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

246,- Kč (204,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Scream rocket


velká pískající raketa s explozí a práskajícími hvězdami

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/wUoHd-2QnAk

Podobná pyrotechnika

Padáčková Raketa

Padáčková Raketa

padáčková raketa

Skladem

58,- Kč

Devil rocket

Devil rocket

7 různobarevných efektů

Skladem

221,- Kč

Signature range rocket F2

Signature range rocket F2

5 různobarevné efekty

Skladem

842,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.