Shell 150mm gold titanium willow with crackling pistil

Základní informace

Kód:S6G/P(9)
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

855,- Kč (707,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 7 695,- Kč

Shell 150mm gold titanium willow with crackling pistil


gold titanium willow with crackling pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Kv8i8h9AFGw

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.