Signature range 100ran/25mm

Základní informace

Kód:C10025SIG/IC14
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 593,- Kč (2 143,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Signature range 100ran/25mm


20 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/G4l8hikhK8w

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.