Skull&Bones

Základní informace

Kód:C163S
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

344,- Kč (285,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Skull&Bones


4 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/mFsIbIdyOoY

Podobná pyrotechnika

Roar of the beast

Roar of the beast

plnobarevná kytice

Skladem

344,- Kč

Orcs Pyro

Orcs Pyro

4 různobarevné efekty

Skladem

344,- Kč

Trolice

Trolice

4 různobarevné efekty měnící se po každé ráně

Skladem

344,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.