The Lighting Strike

Základní informace

Kód:C2525T
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

344,- Kč (285,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

The Lighting Strike


5 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/LHYzrqhkx50

Podobná pyrotechnika

Fishchild

Fishchild

5 různobarevných efektů

Skladem

381,- Kč

Casper

Casper

5 různobarevných efektů

Skladem

344,- Kč

Loď duchů

Loď duchů

5 různobarevných efektů

Skladem

353,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.