Best price-Frozen 100/20mm

Základní informace

Kód:C10020BPF14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

828,- Kč (685,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Best price-Frozen 100/20mm


10 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/mvZ4LqGr-_s

Podobná pyrotechnika

New identity series 100/20mm

New identity series 100/20mm

10 různobarevných efektů

Skladem

929,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.