Best price Wild fire 64/20mm

Základní informace

Kód:C6420BPW
Délka efektu: 55 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 27.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

511,- Kč (423,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 066,- Kč

Best price Wild fire 64/20mm


8 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/LHMEOiSh198

Podobná pyrotechnika

Grouch

Grouch

8 různobarevných efektů

Skladem

568,- Kč

Breakboo

Breakboo

8 různobarevných efektů

Skladem

568,- Kč

Hedgehogs

Hedgehogs

8 různobarevných efektů

Skladem

568,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.