Color balls 20ran

Základní informace

Kód:R4420B
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

87,- Kč (72,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 2 088,- Kč


20ran barevné světlice, 44cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Z_bR8j_FAa4

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.