Devil

Základní informace

Kód:C6420D14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 64
Délka efektu: 55 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 30.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

568,- Kč (470,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 408,- Kč

Devil


8 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/kAJpyjnfjJI

Podobná pyrotechnika

Grouch

Grouch

8 různobarevných efektů

Skladem

568,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.