Dinomit

Základní informace

Kód:C2520DI
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 20
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

239,- Kč (198,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dinomit


5 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/BzWqDm8yZ8M

Podobná pyrotechnika

Senior

Senior

5 různobarevných efektů

Skladem

239,- Kč

Best price 25/20mm

Best price 25/20mm

5 různobarevných efektů

Dostupný od 07.07.2020

214,- Kč

Permon

Permon

5 různobarevných efektů

Skladem

239,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.