Dumbum 250

Základní informace

Kód:C2505D
Průměr moždíře: 50 mm
Počet ran: 250
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 17.10.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 043,- Kč (1 689,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 4 086,- Kč

Dumbum 250


Bílá mina s červenou stopou a titanovou explozí(každý moždíř obsahuje 10ran)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/EFELp99ISe4

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.