Frankenstein

Základní informace

Kód:C253FR
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

551,- Kč (456,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 306,- Kč

Frankenstein


5 různobarevných efektu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/R1FS_81yUkg

Podobná pyrotechnika

Myšák

Myšák

5 různobarevných efektu

Skladem

551,- Kč

Signature range 25sh

Signature range 25sh

5 různobarevných efektu, vyrobeno ručně

Skladem

718,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.