Grand prix

Základní informace

Kód:C109MG
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 109
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 476,- Kč (1 220,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Grand prix

Grand prix


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/wjO-9mjgXnE

Podobná pyrotechnika

Mexico

Mexico

16 různobarevných efektů

Skladem

1 476,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.