Hamster

Základní informace

Kód:C106MH
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 106
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

1 648,- Kč (1 362,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 296,- Kč

Hamster

Hamster


13 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/0SzeiEB-yOo

Podobná pyrotechnika

Bad boy

Bad boy

13 různobarevných efektů

Dostupný od 01.12.2020

1 648,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.