Hluk

Základní informace

Kód:C24MH
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 24
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 17.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

529,- Kč (438,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Hluk

Hluk


11 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/5er5drGI3tc

Podobná pyrotechnika

Šichťák

Šichťák

11 různobarevných efektů

Skladem

529,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.