New fire Power

Základní informace

Kód:C643MN
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 64
Délka efektu: 55 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 577,- Kč (1 304,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

New fire Power

New fire Power


6 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/R6ITBdPKR8Q

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.