NO Limit 35!

Základní informace

Kód:C3545NO
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 5.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 673,- Kč (1 383,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 346,- Kč

NO Limit 35!


7 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/rtFQgDSjE2A

Podobná pyrotechnika

Max Force 35

Max Force 35

7 různobarevných efektů

Dostupný od 5.11.2020

1 673,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.