Panda Killer

Základní informace

Kód:C363PA
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 36
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

816,- Kč (675,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Panda Killer


6 různobarevných efektu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/oTPwexBaoVM

Podobná pyrotechnika

Signature range 36sh

Signature range 36sh

6 různobarevných efektu

Skladem

1 035,- Kč

Drevokocur

Drevokocur

6 různobarevných efektu

Skladem

816,- Kč

Pleskoň

Pleskoň

6 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

Skladem

816,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.