Platinium Serie

Základní informace

Kód:CF10020P
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 143,- Kč (945,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Platinium Serie


5 různobarevných efektů(salvy po 10ran)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/6FdsboV6yDk

Podobná pyrotechnika

Gnome

Gnome

10 různobarevných efektů

Skladem

1 143,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.