Pyromaster

Základní informace

Kód:C6620P
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 66
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

867,- Kč (717,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahu 1 Ks.

Pyromaster

Pyromaster


9 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

https://www.youtube.com/embed/_UnR38bIC4s" frameborder=

Podobná pyrotechnika

Luxury pyro

Luxury pyro

9 různobarevných efektů

Skladem

867,- Kč

Copyright 2018 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.