The Sky Breaker

Základní informace

Kód:C62SMT
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 62
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 946,- Kč (1 609,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

The Sky Breaker

The Sky Breaker


11 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/0Fn1bcFzoAY

Podobná pyrotechnika

Atomic Bomb

Atomic Bomb

11 různobarevných efektů

Skladem

1 946,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.