Storm Rocket

Základní informace

Kód:RS18S
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

908,- Kč (751,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 18 Ks.

Storm Rocket


18 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/tjW2HmAk15Q

Podobná pyrotechnika

Dumbum rakety

Dumbum rakety

stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(5g zábleskové slože)

Skladem

154,- Kč

Dumbum rakety

Dumbum rakety

stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(5g zábleskové slože)

Skladem

188,- Kč

Big mix rocket

Big mix rocket

5 různobarevné efekty

Skladem

1 466,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.