Velké bouchací kuličky

Základní informace

Kód:BK2V(1)
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 14.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

377,- Kč (312,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1000 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 2 262,- Kč

Velké bouchací kuličky


barevné bouchací kuličky(průměr 14mm)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/CvqoAOntEuQ

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.