Best pyro in town

Základní informace

Kód:C1163MB/C14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 116
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 29.02.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 335,- Kč (3 583,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Best pyro in town


14 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/-vmB3VObP4o

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.