Mach One

Základní informace

Kód:SP3C
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

626,- Kč (518,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Mach One


12 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/n_sYy5fux4c

Podobná pyrotechnika

Storm Rocket

Storm Rocket

18 různobarevných efektů

Skladem

975,- Kč

Signature range rocket F2

Signature range rocket F2

5 různobarevné efekty

Skladem

638,- Kč

Tiger Rocket

Tiger Rocket

18 různobarevných efektů

Skladem

975,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.