Padáčková Raketa

Základní informace

Kód:RS6P
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

58,- Kč (48,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Padáčková Raketa


padáčková raketa

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Happy rocket

Happy rocket

4 různobarevné efekty

Dostupný od 15.09.2020

106,- Kč

No Sound rocket

No Sound rocket

6 různobarevných efektů-bez hluku

Skladem

272,- Kč

Scream rocket

Scream rocket

velká pískající raketa s explozí a práskajícími hvězdami

Skladem

246,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.