XXL Thunder

Základní informace

Kód:SS30A
Průměr moždíře:30 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

182,- Kč (151,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

XXL Thunder


4 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/GakSvbQ2NJ4

Podobná pyrotechnika

Kulovky v moždíři 37 mm

Kulovky v moždíři 37 mm

4 různobarevné efekty

Skladem

375,- Kč

Signature range Single shot

Signature range Single shot

4 různobarevné efekty

Skladem

206,- Kč

Kulovky v moždíři 50 mm

Kulovky v moždíři 50 mm

4 různobarevné efekty

Dostupný od 17.08.2020

464,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.